Samarbetsavtal för företag och tillverkare
Detta samarbetsavtal (“Avtalet”) har denna dag träffats mellan:
1. Refurnish the World AB, org. nr 559052-5373 (”Beleco”), med adress WeWork, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm; och
2. ”Möbelleverantören” enligt uppgifter ifyllda av Möbelleverantören på Refurnish the world ABs Hemsida med nuvarande webadress www.beleco.com

(var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”).

1.Bakgrund

1.1 Beleco möjliggör via sin hemsida (”Hemsidan”) för företag och privatpersoner (”Kunderna”) att hyra möbler och heminredning. Med Hemsidan (enligt nämnda definition) ska även förstås sådana andra digitala plattformar som kan komma att användas av Beleco i samma syfte. Genom att erbjuda Kunderna flexibel kort- och långtidshyra av ett brett utbud av heminredning och möbler arbetar Beleco med att skapa framtidens plattform för möbeluthyrning.

1.2 Beleco tillhandahåller möbel- och inredningstillverkare samt andra tredje parter möjligheten att på Hemsidan erbjuda sina produkter (”Produkterna”) för uthyrning till Kunder. Möbelleverantören producerar och/eller säljer möbler och/eller heminredning eller bedriver liknande verksamhet och vill på Hemsidan marknadsföra och erbjuda sina Produkter för uthyrning till Kunder.

1.3 I ljuset av ovan har Parterna ingått detta Avtal för att reglera sitt samarbete.

2. Allmänt åtagande

2.1 Parterna bekräftar genom undertecknandet av detta Avtal att Parterna är medvetna om att samarbete och kommunikation Parterna emellan är viktiga beståndsdelar för att gemensamt lyckas i förhållande till Kunderna.

2.2 Möbelleverantören bekräftar att Möbelleverantören är medveten om att Belecos verksamhet förutsätter ett administrativt och logistiskt krävande arbete samt att samtliga Produkter som Möbelleverantören tillhandahåller ska motsvara vad som rimligen kan förväntas av sådana Produkter. I ljuset av detta åtar sig Möbelleverantören att alltid vara Beleco och Logistikpartner (enligt definition nedan) behjälpliga vid exempelvis leveranser och inventeringar och tillsammans med Beleco verka för att maximera antalet uthyrda Produkter. Möbelleverantören ansvarar för att hålla Beleco skadeslöst och ersätta Beleco för samtliga skador som Beleco lider pga. Möbelleverantörens agerande inklusive vid Möbelleverantörens avtalsbrott mot detta Avtal.

3. Annonsering på Hemsidan

3.1 På Hemsidan ska Beleco publicera de Produkter som Möbelleverantören vill hyra ut, och Beleco godkänt för uthyrning, till Kunder.

3.2 När Möbelleverantören vill publicera en Produkt ska Möbelleverantören till Beleco tillhandahålla följande information kring Produkten:
(i) en generell beskrivning av Produkten och dess egenskaper;
(i) bilder på Produkten lämpliga för publicering på Hemsidan;
(ii) Produktens mått och vikt;
(iii) vilka färger som Produkten erbjuds i;
(iv) minimal respektive maximal hyresperiod som Produkten erbjuds under;
(v) Listpris/retailpris eller motsvarande pris
(vi) all eventuell ytterligare information som Beleco från tid till annan begär.

3.3 Beleco äger rätt att granska alla Produkter som Möbelleverantören vill publicera och Beleco äger rätt att begära eventuella kompletteringar samt äger Beleco fritt att vägra publicering av Produkter. Efter det att en publicering av Produkt godkänts av Beleco kommer Möbelleverantören att få en bekräftelse (”Bekräftelsen”) samt information från vilket datum Produkten kommer att erbjudas på Hemsidan och anvisningar för var Möbelleverantören ska leverera de Produkter som erbjuds.

3.4 Beleco ska enbart tillhandahålla Bekräftelsen i informationssyfte. Bekräftelsen i sig konstituerar inte, till undvikande av missförstånd, några rättigheter för Möbelleverantören eller skyldigheter för Beleco.

3.5 När Beleco har godkänt publiceringen av Produkten erbjuds Kunder från den dag som Beleco informerar Möbelleverantören att hyra Produkten. Det åligger Möbelleverantören (på bekostnad av Möbelleverantören) att leverera Produkterna till Logistikpartnern så att Beleco kan möjliggöra uthyrning från det datum som Produkten publiceras eller den dag Beleco så begär.

3.6 Det står Beleco fritt att när som helst ta bort Produkter från Hemsidan och/eller återsända Produkter till Möbelleverantören varvid dock noteras att Möbelleverantören endast har rätt att begära åter Produkter om en Produkt under minst tre månader har varit uthyrd till Kund mindre än tio (10) procent av tiden under Produktens Publiceringsperiod och då endast Produkter som inte är uthyrda ska kunna begäras åter och uthyrda Produkter endast ska återlämnas efter det att Kund återlämnat Produkt till Beleco, se vidare under 12.3.

4. Produkter tillgängliga för uthyrning som ska levereras direkt till Kund

4.1 Utöver Produkter som ska levereras till Logistikpartner och därefter hyras ut till Kund kan Möbelleverantören begära att Produkter ska publiceras för särskild långtidsuthyrning i vilket fall Produkten kan levereras antingen till Logistikpartnern för vidarebefordran till Kund eller direkt från Möbelleverantör till Kund. Efter sådan långtidsuthyrning ska Produkterna återsändas från Kund till Beleco, om inte Beleco begär annat (begär Beleco att Produkterna ska återlevereras till Möbelleverantören ska sådan återleverans ske). För det fall Möbelleverantören önskar publicera Produkter för särskild långtidsuthyrning enligt denna punkt ska Möbelleverantören tillhandahålla sådana uppgifter som Beleco vid var tid begär kopplat till sådana Produkter (inklusive eventuell information som Beleco behöver under uthyrningsperioden). Möbelleverantören ska hålla Beleco skadeslöst för samtliga krav som riktas mot Beleco med anledning av Produkter som levereras direkt till Kund från Möbelleverantören.

5. Leveranser från Möbelleverantör till Logistikpartner

5.1 Beleco kommer från tid till annan att samarbeta med en logistikpartner som hanterar alla Produkter som Möbelleverantören hyr ut till Kunder (”Logistikpartnern”). Innan Produkten kan hyras ut till Kunder måste den ha levererats till Logistikpartnern.

5.2 Enligt 3.3 ska Beleco i Bekräftelsen ange var Produkten ska levereras. Det åligger Möbelleverantören att kontakta Logistikpartnern och i god tid avisera en kommande leverans av Produkter. Möbelleverantören ska enbart leverera Produkter vid de tillfällen och på så sätt som överenskommits med Logistikpartnern.

5.3 Beleco ansvarar inte på något sätt för Produkterna under leverans till Logistikpartnern. Om Logistikpartnern vid mottagandet av Produkterna upptäcker ett skadat emballage eller annars har anledning att tro att Produkten har skadats under leverans, har Logistikpartnern rätt att öppna eventuell förpackning för att undersöka om Produkten är skadad. Logistikpartnern och Beleco har rätt att vägra mottagandet av en leverans samt omedelbart återsända Produkterna om de levererade Produkterna bedöms skadade.

5.4 Beleco och Logistikpartnern har ingen undersökningsplikt och åtar sig således inte att företa någon besiktning innan Produkterna levereras vidare av Logistikpartner till Kund. Det åligger Möbelleverantören att tillse att Produkterna överensstämmer med och har de egenskaper som Möbelleverantören informerat Beleco om samt i övrigt kan förväntas av Produkterna.

5.5 Möbelleverantören svarar ensam för samtliga kostnader, utlägg och avgifter relaterade till leveranser från Möbelleverantören till Logistikpartnern.

6. Märkning av Produkterna
6.1 Om Beleco så begär ska Möbelleverantören, innan dess att leverans av Produkter sker till Logistikpartnern, märka Produkten på så sätt att det tydligt går att identifiera att Möbelleverantören äger Produkterna.

6.2 Logistikpartnern och Beleco har rätt att, när Produkterna levererats till Logistikpartnern, förse Produkterna med en QR-kodetikett, RFID eller annan tracker-produkt eller annan märkning genom vilka det bl.a. kan utläsas att Möbelleverantören har äganderätt till Produkterna, förutsatt att sådan märkning inte påverkar Produkterna väsentligen negativt.

7. Nyttjanderätt och äganderätt till Produkterna

7.1 Möbelleverantören upplåter genom Avtalet och genom varje publikation på Hemsidan en nyttjanderätt för Beleco att hantera och nyttja de Produkter som publiceras på Hemsidan på sätt som erfordras för fullgörandet av detta Avtal eller Beleco finner skäligt. Upplåtelsen innebär, till undvikande av missförstånd, också en rätt för Beleco att upplåta nyttjanderätt till Kunder att nyttja Produkterna på sätt som de normalt är avsedda för på sätt som beskrivs i detta Avtal.

7.2 Ingenting i Avtalet ska förstås eller tolkas som att Möbelleverantören vid något tillfälle överlåter äganderätten till Produkterna till Beleco.

8. Möbelleverantörens ersättning

8.1 För varje uthyrd Produkt har Möbelleverantören rätt till en ersättning (”Ersättningen”).

8.2 Ersättningens storlek ska för en Produkt uppgå till 40 procent av den hyresintäkt som Beleco erhållit från Kunder under den omedelbart föregående månaden för den uthyrda Produkten, med avdrag för eventuella oförutsedda kostnader och utlägg som Beleco haft kopplat till uthyrningen, såsom exempelvis men inte begränsat till kostnader för att kräva betalning från Kunderna eller i övrigt administrativa kostnader som inte förutsetts.

8.3 För Produkter som hyrs ut enligt punkt 4, ska ersättningen istället för den som framgår av punkt 8.2 uppgå till en procentsats av den hyresintäkt som Beleco erhållit från Kunder under den omedelbart föregående månaden för den uthyrda Produkten, med avdrag för eventuella oförutsedda kostnader och utlägg som Beleco haft kopplat till uthyrningen, såsom exempelvis men inte begränsat till kostnader för att kräva betalning från Kunderna eller i övrigt administrativa kostnader som inte förutsetts, procentsatsen ska överenskommas av Beleco och Möbelleverantören i samband med varje enskilt tillfälle i samband med hyra enligt punkt 4. Procentsatsen som ska tillfalla Möbelleverantören enligt denna punkt bedöms uppgå till 40 procent beroende på olika parametrar kopplat till projektet såsom antal Produkter mm.

8.4 Beleco ska erlägga Ersättningen månatligen i efterskott med 30 dagar betaltid till det bankkonto som anvisas av Möbelleverantören. Beleco är enbart skyldig att erlägga Ersättning om och i den mån Beleco erhåller betalning av Kund.

8.5 Om en Produkt under minst tre månader har varit uthyrd till Kund mindre än tio (10) procent av tiden under Produktens Publiceringsperiod, har Beleco rätt till en lagringsersättning enligt Belecos vid var tid tillämpade policy. Beleco har rätt att kvitta lagsringsersättningen eller eventuella andra krav Beleco har på Möbelleverantören enligt detta Avtal mot fordringar eller andra krav som Möbelleverantören har på Beleco, eller mot Ersättning på så sätt att Ersättningens storlek minskar eller bortfaller, om tillämpligt.

8.6 Om den erlagda Ersättningen för en viss månad av någon anledning överstiger vad Möbelleverantören egentligen har rätt till enligt Avtalet kan Ersättningen justeras genom kvittning mot nästkommande månads Ersättning.

8.7 Ersättningen betalas ut genom självfakturering från Beleco.

9. Skador på eller förlust av Produkter

9.1 Beleco ska tillse att Kunderna åläggs en allmän vårdplikt och ett generellt ansvar för om Produkterna skadas under hyresperioden utöver normal förslitning.

9.2 I den mån en uthyrd Produkt förloras eller skadas bortom normalt slitage, ska Produkten ersättas av Kunden.

9.3 Ingenting ska tolkas eller förstås som att Beleco tar ansvar för Kundernas hantering och användning av Produkterna eller de kostnader och/eller skador denna kan resultera i. Beleco ska således inte vara ersättningsskyldig i förhållande till Möbelleverantören om inte Beleco får ersättning från Kunden varvid Beleco dock kan överlåta eventuellt krav Beleco kan ha i förhållande till Kunden till Möbelleverantören.

10. Upphämtning av Produkter

10.1 Samtliga Produkter ska omedelbart hämtas av Möbelleverantören så snart Beleco så begär och samtliga kostnader hänförlig till sådan hämtning ska bäras av Möbelleverantören.

10.2 Det åligger Möbelleverantören att hantera upphämtningen i förhållande till Logistikpartnern. Möbelleverantören svarar ensam för samtliga kostnader, utlägg och avgifter relaterade till upphämtning av Produkter hos Logistikpartner. Sker upphämtning senare än 3 dagar från det att Logistikpartnern eller Beleco begärt upphämtning enligt detta Avtalhar Beleco rätt att fakturera lagerkostnader enligt vid tar tid gällande prislista som Beleco tillämpar.

11. Immateriella rättigheter

11.1 Möbelleverantören upplåter till Beleco för fullgörandet av detta Avtal en kostnadsfri, icke-exklusiv licens att nyttja samtliga immateriella rättigheter avseende Produkterna som innehas av Möbelleverantören. Undantaget designskydd för Produkterna.

11.2 Möbelleverantören samtycker till att Produkterna med eventuella tillhörande immateriella rättigheter kan komma att användas av Kunderna i deras kommersiella verksamhet såsom exempelvis men inte begränsat till vid fotograferingar i marknadsföringssyfte och bekräftar genom undertecknandet att Möbelleverantören inte har några invändningar häremot.

11.3 Om krav i anledning av påstått intrång i tredje mans rättigheter framställs mot Beleco på grund av exempelvis men inte begränsat till: (i) marknadsföring av Produkterna; (ii) uthyrning av Produkterna; och/eller (iii) på grund av Kundernas användande av Produkterna, ska Möbelleverantören hålla Beleco skadeslös för samtliga kostnader och förluster som uppstår, inklusive men inte begränsat till advokatarvoden.

11.4 Samarbetet Parterna emellan innebär ingen överföring av äganderätt eller annan rättighet, utöver vad som uttryckligen framgår av Avtalet, till immateriella rättigheter.

11.5 Beleco äger, oavsett övriga bestämmelser i detta Avtal inklusive sekretessbestämmelse mm. fritt använda Möbelleverantörens logotype material och produktbilder samt referera till att Beleco samarbetar med Möbelleverantören i marknadsföringssyfte eller andra sammanhang.

Avtalstid och uppsägning

12.1 Avtalet träder i kraft vid undertecknande av Parterna och gäller i ett (1) år efter undertecknandet. Om inte Avtalet sägs upp av Part senast tre (3) månader före utgången av den första avtalsperioden förlängs avtalstiden med ett (1) år åt gången med en uppsägningstid om tre (3) månader för varje sådan förlängd avtalsperiod.

12.2 Part har rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan om den andra Parten
gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott; eller
ställer in sina betalningar, påbörjar förhandlingar om uppgörelse med sina borgenärer, blir föremål för ansökan om konkurs, ger in ansökan om företagsrekonstruktion eller ackord eller dylikt, träder i likvidation eller en förvaltare utses beträffande alla eller delar av Partens tillgångar.

12.3 Effekter vid Avtalets upphörande

12.3.1 Vid Avtalets upphörande ska Möbelleverantören inom 10 dagar från Avtalets upphörande eller den senare dag Beleco begär, avhämta alla Produkter som ägs av Möbelleverantören och finns hos Logistikpartnern och samtliga kostnader hänförlig till sådan hämtning ska bäras av Möbelleverantören.

12.3.2 Produkter som är uthyrda vid Avtalets upphörande ska inte påverkas av att Avtalet upphör innebärandes att Beleco äger rätt att hyra ut Produkter som är uthyrda per dagen Avtalet upphör till det att aktuell Kund återlämnar aktuell Produkt. När sådan Produkt återlämnats av Kund ska Möbelleverantören avhämta Produkten vid dag som Beleco begär och samtliga kostnader hänförlig till sådan hämtning ska bäras av Möbelleverantören.

13. Ansvarsbegränsning och ersättningsansvar

13.1 Belecos totala ansvar i förhållande till Möbelleverantören enligt detta Avtal ska maximalt uppgå till 20 procent av de nettointäkter som Beleco erhållit från Kunder för Produkter som ägs av Möbelleverantören samt per skadetillfälle maximalt uppgå till 20 procent av den ersättning Möbelleverantören erhållit för uthyrda Produkter under de omedelbart föregående tre (3) månaderna före den aktuella skadan. Beleco ska endast vara ansvarigt i enlighet med vad som framgår av detta Avtal och endast i de fall Möbelleverantören framställer krav inom 10 dagar från det att Möbelleverantören insåg eller bort inse skadan. Beleco ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller förlust som uppstår under eller i samband med detta Avtal, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, förlust av anseende eller goodwill, produktionsbortfall, förlust av affärer eller affärsmöjligheter, inkomstförluster eller förväntade besparingar, eller förlust av och/eller skadad data eller information.

14. Sekretess

14.1 Vardera Parten förbinder sig att under avtalstiden och under en tid av 2 år efter dess upphörande inte utan den andra Partens skriftliga medgivande till tredje man utlämna information (oavsett om den är muntlig eller i skriftlig, elektronisk eller annan form) om den andra Partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller annars använda sådan information för något annat ändamål än Parts fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet eller den verksamhet som beskrivs i detta Avtal. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som Parten angivit vara konfidentiell.

14.2 Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som Part kan visa blivit känd för Part på annat sätt än genom Avtalet eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när Part enligt lag, annan författning eller myndighets beslut är skyldig att lämna ut uppgifter.

15 Övriga bestämmelser

15.1 Tillägg till eller ändring av detta Avtal ska vara skriftliga och vederbörligen undertecknade av båda Parter.

15.2 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet, om underlåtenheten beror på omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som Parten inte kunde eller skäligen borde ha förutsett vid tidpunkten för Avtalets ingående, exempelvis krig, inbördeskrig, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen eller därmed jämställd omständighet. Om Part önskar åberopa en omständighet i föregående mening, ska Parten omedelbart underrätta den andra Parten när det finns risk att förpliktelsen inte kan infrias eller blir fördröjd. Underlåtelse att lämna sådant meddelande i tid medför skyldighet att ersätta den skada som hade kunnat undvikas om meddelande lämnats.

15.3 Part har inte rätt att utan den andra Partens skriftliga samtycke helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal till tredje man. Oavsett ovan äger Beleco rätt att utan Möbelleverantörens föregående samtycke överlåta samtliga eller delar av sina skyldigheter enligt detta Avtal i samband med fakturaförsäljning, -belåning eller finansieringsupplägg om Beleco finner så erforderligt.

15.4 Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering avseende Avtalets innehåll och ersätter alla eventuella tidigare skriftliga eller muntliga garantier, åtaganden, utfästelser och överenskommelser mellan Parterna.

15.5 Vardera Part är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter inom ramen för Avtalet, och åtar sig att följa tillämplig dataskyddslagstiftning genom att bl.a. informera de individer uppgifterna rör om Partens behandling, innefattande utlämnandet av uppgifterna till den andra Parten, i tillämpliga fall.

15.6 Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller tillämpningen därav vara ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltig. I stället ska Parterna justera Avtalet eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Avtalets andemening. Om Parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse som är ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i Avtalet ska fortsätta gälla.

16. Tillämplig lag och tvistelösning

16.1 Detta Avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

16.2 Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska, om inte Parterna överenskommer om annat.

16.3 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens samtycke.