Samarbetsavtal Stylist/Inredare

Mellan Refurnish the World AB, 559052-5373, (Beleco)
Artillerigatan 24, 114 51 Stockholm och , Stylisten/arkitekten enligt på hemsidan tidigare ifyllt formulär med Företagsnamn, Org nummer, Adress,
har träffats följande ramavtal avseende köp av styling-/inredningstjänster avseende s.k. Rådgivning, Styling, Homestaging och/eller annan inredningstjänst av t.ex offentlig miljö.

Omfattning

Parternas avsikt är att Beleco skall köpa ovanstående tjänster av Stylisten/inredaren på de villkor som anges i detta ramavtal om inte andra villkor särskilt avtalats.

Stylisten/inredaren äger inte rätt att för egen del anlita annan för utförande av uppdraget.

Uppdragsbeskrivning

Slutkund bokar en av stylistens/inredarens tjänster via Belecos hemsida www.beleco.com. Bokningsförfrågan bekräftas genom att kunden får ett mail från Beleco.

Stylisten/inredaren blir kontaktad av Beleco med info om att en bokning kommit in.

Stylisten/inredaren loggar in på sin sida och accepterar eller avslår bokningen. Om stylisten accepterar tas sedan kontakt med kunden för att stämma av tillgänglighet samt lämnar över annan information (ex ritningar, datum).

Stylisten/inredaren går in på sin personliga sida, uppsatt på www.beleco.com och väljer produkter till sitt uppdrag.

När Stylisten/inredaren har valt klart produkter går den vidare till Beleco för bokning och val av leverans. Beleco hämtar och lämnar möblerna hos slutkunden.

Stylisten/inredaren skall på anfordran inställa sig i kundens lägenhet eller kunds anvisade lokal en gång vid uppställningen av stylingen. I övrigt behöver inte stylisten vara på plats.

Resultatet av jobbet äger Beleco rätten att publicera på Belecos valda kanaler.
Beleco har också rätt att på samma sätt publicera den portfolio som Stylisten/inredaren vid anknytning till Beleco market visat på sin profil. Det ligger hos stylistens ansvar att säkerställa att godkännande av bildpublicering finnes.

Avtalets giltighetstid

Ramavtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader.

Uppsägning ska ske skriftligen till respektive parts ansvarig kontaktperson för ramavtalet enligt nedan.

Kontaktpersoner

Kontaktperson för är Karin Elfström karin.elfstrom@beleco.com

Stylisten/inredaren samtycker till att Stylistens/inredarens kontaktuppgifter läggs ut på Belecos hemsida och övriga sociala media.

Kontaktperson med ansvar för detta ramavtal och med behörighet att fatta beslut i frågor i samband med ramavtalet är för Beleco: Jasmine Logrell, COO.

Byte av kontaktperson kan komma att ske.

Ersättning

För varje fullgjort uppdrag fakturerar stylisten antal timmar baserat på typ av tjänst och projektets storlek, enligt ett fastställt tidsestimat.

Stylistens/inredarens timpris är – Timpris enligt på hemsidan tidigare ifyllt excl.moms.

Stylisten/inredaren skall informera Beleco senast en månad före förändring av den timtaxa som ligger till grund för det angivna fasta priset.

Betalning och fakturering
Arvodesbelopp faktureras löpande efter fullgjort uppdrag med trettio dagars villkor.

Betalning ska ske senast trettio (30) dagar från respektives faktura datum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Stylistens förhållande till Beleco

Stylisten/inredaren ska iaktta tystnadsplikt beträffande Belecos förhållanden och annat som Stylisten/inredaren erfar under utförandet av uppdraget.

Stylisten/inredaren ska genomföra uppdraget med omsorg, noggrannhet, tillbörlig skyndsamhet och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.

Stylisten/inredaren är fristående underentreprenör i förhållande till Beleco och har således att själv betala skatter och avgifter hänförliga till den egna verksamheten.

Stylisten innehar F- skattsedel.

*****

Genom att på hemsida klicka i att Stylisten/inredaren godkänner dessa villkor har parterna därmed ingått avtal.