ALLMÄNNA VILLKOR

Senast uppdaterat: 14 Oktober 2021.

Dessa allmänna villkor utgör, tillsammans med vid var tid gällande Bekräftelser, ett avtal mellan dig som Kund och Refurnish the World AB med varumärke ”Beleco”. Vi erbjuder privatpersoner och företag att hyra möbler och inredning samt en inredningstjänst via vår Webbplats, www.beleco.com.

Om du är en konsument gäller konsumenträttslig lagstiftning för din Beställning. Vissa bestämmelser i Villkoren gäller enbart när ett konsumentförhållande föreligger. Det anges i så fall uttryckligen.

Villkoren tillämpas på alla Beställningar som görs via Webbplatsen.

1 TILLÄMPNING OCH DEFINITIONER

1.1 Tillämpningsområde. Dessa allmänna villkor ska tillämpas när Beleco hyr ut möbler, inredning och andra Hyresobjekt (enligt definition nedan) till Kunden.

Bestämmelserna i dessa allmänna villkor är tillämpliga på samtliga typer av mellanhavanden mellan Beleco och Kunden om inget annat anges för en specifik bestämmelse eller grupp av bestämmelser och förutsatt att Beleco och Kunden inte skriftligen överenskommit om annat.

1.2 Konsumentvillkor. Om Kunden i förhållande till Beleco intar en ställning som konsument ansvarar Beleco enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning och bestämmelserna i dessa allmänna villkor tillämpas endast till den del de inte står i strid med tvingande bestämmelser.

1.3 Definitioner. I dessa allmänna villkor ska följande definierade termer ha den innebörd som anges nedan:

”Avtalet” avser avtalet mellan Beleco och Kunden om uthyrning av Hyresobjekt eller sådan annan överenskommelse mellan Beleco och Kunden som (i) ingås via Webbplatsen (enligt definition nedan) eller på annat sätt; och (ii) bekräftas av Beleco genom Bekräftelse (enligt definition i punkt 2.1);

”Beleco” avser Refurnish the World AB, org. nr 559052-5373, eller sådant eventuellt annat bolag inom Beleco-koncernen som är angivet som part till Avtalet, eller sådant bolag till vilket hela eller delar av Avtalet har överlåtits av Beleco, med nuvarande e-postadress hello@beleco.com;

”Hyresobjekt” avser vart och ett av de objekt (såsom möbler, heminredning och/eller annan utrustning eller annan lös egendom) som Beleco sammantaget enligt Avtalet ska hyra ut till Kunden;

”Kunden” avser den part med vilken Beleco ingått Avtalet; och

”Webbplatsen” avser Belecos webbplats med nuvarande webbadress www.beleco.com.

1.4 Förhållande till Avtalet. Dessa allmänna villkor utgör en integrerad del av Avtalet, och hänvisningar i dessa allmänna villkor till ”Avtalet” innefattar även dessa allmänna villkor. Avvikelser måste avtalas skriftligen för att bli gällande.

2 BELECOS ALLMÄNNA VILLKOR VID HYRA

2.1 Beställning. Ett Avtal mellan Beleco och Kunden har ingåtts först när Beleco bekräftat eller annars godkänt beställningen (”Bekräftelsen”).

2.2 Betalning. Betalning för hyra ska erläggas enligt föreskrifterna i Bekräftelsen eller i enlighet med vad Beleco i övrigt anvisar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta om 2 procent per månad. Beleco förbehåller sig rätten att kräva ersättning för utfärdad betalningspåminnelse samt förseningsavgifter enligt Belecos vid var tid gällande policy. Vid hyra av Hyresobjekt kan Beleco, innan Bekräftelse sker, inhämta kreditupplysning från tredje part.

2.3 Säkerhet. Beleco har rätt att när som helst under hyrestiden begära att Kunden ställer säkerhet för Hyresobjektet, exempelvis genom erläggande av en deposition motsvarande 20 procent av den betalning som ska erläggas enligt Bekräftelsen (eller annan liknande motsvarighet som överenskommits mellan Beleco och Kunden). Säkerheten ska innehållas av Beleco och återföras till Kunden så snart Hyresobjektet återlämnats enligt föreskrifterna i detta Avtal.

2.4 Priser. Samtliga priser för hyra anges i SEK exklusive moms, om inget annat särskilt framgår. För leverans till Kunden av Hyresobjekt tillkommer leveransavgift enligt uppgifter på Webbplatsen. Beleco förbehåller sig rätten att årligen justera priset för pågående hyror i enlighet med konsumentprisindex (KPI) eller annat index som Beleco tillämpar.

2.5 Hyrestid. Hyrestiden räknas från och med den dag Hyresobjektet enligt Avtalet och överenskommelsen med Logistikpartnern (enligt definition i punkt 2.9) har levererats till den plats som anvisats av Kunden. Hyrestiden löper för den period som anges i Avtalet och avslutas när Hyresobjektet återlämnats.

2.6 Förtida uppsägning. Kunden är, ifall denne utan stöd av en bestämmelse i Avtalet till Beleco meddelar att Avtalet sägs upp och att Hyresobjektet ska återlämnas, skyldig att till Beleco betala den återstående hyran enligt Avtalet.

2.7 Nyttjanderätt. Beleco upplåter till Kunden en begränsad nyttjanderätt till Hyresobjektet i enlighet med villkoren i Avtalet. Ingenting i Avtalet innebär eller ska tolkas som att Kunden erhåller äganderätt till Hyresobjektet. Nyttjanderätten upphör omedelbart när hyrestiden löpt ut.

2.8 Användningsvillkor och försäkring. Kunden ska vid användning av Hyresobjekt och under den Avtalade hyrestiden beakta och efterleva följande villkor:

(a) Kunden får endast nyttja Hyresobjektet i enlighet med Avtalet och eventuella tillhörande instruktioner och för de syften för vilka Hyresobjektet typiskt sett är avsedda;

(b) Hyresobjektet hyrs i befintligt skick, varvid särskilt noteras att andra kunder kan ha brukat Hyresobjektet tidigare vilket kan ha föranlett normalt slitage;

(c) Kunden ska under hyrestiden handha och förvara Hyresobjektet på sådant sätt att det inte utsätts för åverkan, olovligt nyttjande eller tillgrepp;

(d) Kunden får inte, utan särskilt tillstånd från Beleco, vidareupplåta eller vidareuthyra Hyresobjektet eller i övrigt utan skriftligt godkännande väsentligen flytta Hyresobjektet;

(e) Kunden får inte märka om eller på annat sätt ändra identifikation av Hyresobjektet. Kunden skall omgående underrätta Beleco om Hyresobjektets märkning eller övrig identifikation förstörts eller på annat sätt blivit oläslig;

(f) Kunden får inte infoga eller sammanfoga Hyresobjektet i fast eller lös egendom;

(g) Kunden får inte pantsätta, överlåta, uthyra eller på annat sätt upplåta rättighet till Hyresobjektet till tredje man;

(h) Kunden åläggs en allmän vårdplikt i förhållande till Hyresobjektet innebärandes att Kunden alltid ska vårda Hyresobjektet så att det inte försämras utöver vad som är att anse som normal förslitning och i övrigt iaktta all den aktsamhet som skäligen kan krävas; samt

(i) Kunden ska under hyrestiden hålla varje Hyresobjekt försäkrat med allriskförsäkring upp till ett försäkringsbelopp som minst motsvarar Hyresobjektets nypris.

2.9 Leverans. Belecos logistikpartner (”Logistikpartnern”) utför leveranser av Hyresobjekt till Kunden. Leveranstiden anges preliminärt i samband med beställning. När beställningen är redo för leverans kommer Kunden att kontaktas av ansvarig Logistikpartner för tidsbokning av leverans. Leveranser sker så långt det är möjligt vid den tidpunkt och till den plats och adress som anvisats av Kunden. Vid mottagande av leverans ska Kunden kunna uppvisa giltig legitimation. Om leverans tas emot för annans räkning, ska mottagaren kunna visa upp både sin egen och den egentliga mottagarens legitimation. Kunden ansvarar för att det är möjligt att leverera Hyresobjektet till angiven adress och plats. Logistikpartner har rätt att neka leverans till önskad plats om det kan innebära risk för skada på person, fastighet eller egendom, eller om leveransen inte enligt ansvarig Logistikpartner är möjlig eller skäligen kan anses rimlig att genomföra. Beleco förbehåller sig rätten att kräva ersättning för de kostnader som uppstår om leverans inte kan genomföras på grund av förhållanden som är hänförliga till Kunden, exempelvis men inte begränsat till att Kunden inte är anträffbar under överenskommen tidpunkt eller vid den plats som angivits för leverans. Kunden är skyldig att vid mottagande av leverans kontrollera det levererade Hyresobjektet. Skador och avvikelser som är synliga vid leveranstillfället måste meddelas direkt till chauffören eller annan part som kunden informeras ska få informationen och noteras på frakthandlingen. Beleco ansvarar inte i förhållande till Kunden för skada som uppkommer i samband med leverans. Om Kunden vill framföra krav på grund av skada som uppkommit i samband med leverans ska kravet tillställas den Logistikpartner som utfört leveransen. Hyresobjektet anses avlämnat till Kunden när Hyresobjektet är tillgängligt vid den av Kunden angivna leveransplatsen.

2.10 Undersökningsplikt. Kunden ska omedelbart efter mottagandet av Hyresobjektet, och alltid innan Hyresobjektet börjar brukas, utföra erforderlig kontroll samt noggrant undersöka Hyresobjektet. Om Kunden i undersökningen upptäcker skada eller avvikelse ska Kunden omedelbart meddela Beleco enligt förutsättningarna i punkt 2.11.

2.11 Reklamation. Anmärkning mot ett Hyresobjekt ska för att kunna göras gällande anmälas till Beleco omedelbart och senast en vecka efter att Hyresobjektet blivit tillgängligt för Kunden. Om Kunden i förhållande till Beleco intar en ställning som konsument ska anmälan enligt denna bestämmelse istället ske senast två veckor efter att Hyresobjektet blivit tillgängligt för Kunden. Om Kunden inte anmärker på Hyresobjektets skick inom ovanstående tid ska Hyresobjektet anses mottaget i fullgott skick.

2.12 Montering. Kunden kan välja att beställa montering av Hyresobjektet. Montering utförs inte av Hyresobjekt som ska monteras på en fast plats, exempelvis på vägg eller i tak, eller som innefattar installation av el, vatten, avlopp eller som förutsätter annan motsvarande installation. Kostnaden för montering gäller enligt Avtalet eller i övrigt enligt Belecos vid var tid gällande policy.

2.13 Återlämnande. Kunden anmäler planerade återlämnanden till Beleco via Webbplatsen eller i övrigt i enlighet med Belecos vid var tid lämnade instruktioner. Kunden kommer därefter att kontaktas av Logistikpartner för att överenskomma om tid för upphämtning. Ett Hyresobjekt ska anses återlämnat när Hyresobjektet upphämtats av Logistikpartner. Vid återlämnandet ska Hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är Beleco berättigade till, förutom att påkalla åtgärder enligt förutsättningarna i Avtalet, att vidta nödvändig rengöring och reparation på Kundens bekostnad. För alla returleveranser, exempelvis vid avslutad hyra, ska Kunden vara Beleco och Logistiskpartnern behjälplig för att möjliggöra returleveransen. Om Kunden har aviserat ett återlämnande, ska Kunden för Belecos räkning vidta skäliga åtgärder för vård av Hyresobjektet till dess att Hyresobjektet återlämnats till Beleco. Om Kunden underlåter att återlämna ett Hyresobjekt till Beleco vid utgången av en bestämd hyrestid ska Kunden alltid betala hyra för Hyresobjektet fram till att Hyresobjektet återlämnats till Beleco samt förseningsavgift i enlighet med Belecos vid var tid gällande policy.

2.14 Stöld. Vid stöld av Hyresobjekt under hyrestiden ansvarar Kunden för att meddela och inkomma med polisanmälan till Beleco. Fram till att polisanmälan inkommit till Beleco debiteras avtalad hyra för Hyresobjektet.

2.15 Fel i Hyresobjektet. Om Hyresobjektet avviker från vad som överenskommits i Avtalet i sådan grad att Hyresobjektet kan anses felaktigt, och felet eller bristen inte beror på sådan skada som Kunden ansvarar för enligt villkoren i Avtalet, ska Beleco utan oskäligt dröjsmål efter Kundens reklamation enligt punkt 2.11 åtgärda felet eller bristen eller företa omleverans. Kunden är inte skyldig att betala hyra under sådan avhjälpandeperiod.

2.16 Skada på Hyresobjektet. Kunden ansvarar under hyrestiden för förlust av Hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Vid förlust eller skada har Beleco rätt till ersättning. Skada ska anmälas till Beleco för beslut om och i så fall hur det skadade Hyresobjektet ska repareras eller ersättas. Om Beleco bedömer att Hyresobjekt skadats i sådan utsträckning att det inte kan repareras ska Kunden utge ersättning till Beleco.

2.17 Skada på annan egendom eller person. Kunden ansvarar under hyrestiden för skada som Hyresobjektet orsakar på Kundens eller tredje mans egendom eller person. Kunden ska hålla Beleco skadelös i anledning av alla eventuella krav från tredje man härrörande ur skador på person eller egendom som orsakats av Hyresobjektet och alla följdskador av sådana skador under hyrestiden. Beleco ansvarar inte för Kundens eller tredje mans olämpliga eller oriktiga användning, felaktiga montering eller installation av levererade Hyresobjekt och inte heller för ovarsam hantering, oriktigt underhåll eller konstruktionsfel under förutsättning att dessa omständigheter inte är hänförliga till Beleco.

2.18 Befriande omständigheter. Beleco är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta Avtal om underlåtenheten har sin grund i sådan befriande omständighet som ligger utanför parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav, såsom men inte begränsat till extrema väderförhållanden (såsom, men inte begränsat till brand, torka, översvämning och extrem kyla), krig, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på råvaror, allmän knapphet samt inskränkningar i tillförsel av drivkraft samt långvariga störningar i transporter, data- eller telekommunikation eller strömförsörjning.

2.19 Meddelande om befriande omständigheter. Om part önskar åberopa befriande omständighet ska parten omedelbart underrätta den andra parten om när händelsen påbörjades samt när den kan tänkas upphöra. Tiden för fullgörande av relevant förpliktelse ska förlängas med den tid som den befriande omständigheten fortgår.

2.20 Uppsägningsrätt. Såväl Beleco som Kunden (”Berättigad Part”) har rätt att genom skriftligt meddelande till motparten säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om motparten i Avtalet:

(a) underlåter att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet eller gällande lag, om sådan underlåtenhet är av väsentlig betydelse för Berättigad Part, och förutsatt att den avtalsbrytande parten inte vidtagit rättelse senast sju (7) dagar efter skriftlig meddelande härom med angivande av uppgifter om vad Berättigad Part anser utgöra avtalsbrottet;

(b) inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, påbörjar förhandlingar om uppgörelse med sina borgenärer, blir föremål för ansökan om konkurs, ger in ansökan om företagsrekonstruktion eller ackord eller dylikt, upphör med sin verksamhet, träder i likvidation eller en förvaltare utses beträffande alla eller delar av den avtalsbrytande partens tillgångar; eller

(c) vid upprepade tillfällen underlåter att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet, oavsett om enskild underlåtenhet är av väsentlig betydelse och Berättigad Part gett den avtalsbrytande parten skriftligt meddelande härom i enlighet med punkt 2.20(a) ovan.

2.21 Omedelbart återtagande. Om Beleco säger upp Avtalet till omedelbart upphörande med stöd av punkt 2.20 eller annan bestämmelse i Avtalet har Beleco rätt att omedelbart återta Hyresobjekt. Vid ett sådant återtagande ska Kunden vara Beleco och eventuell Logistikpartner behjälpliga. Om Avtalet sägs upp med stöd av punkt 2.20 eller annan bestämmelse i Avtalet har Beleco rätt till full ersättning för exempelvis men inte begränsat till uteblivna hyresintäkter.

2.22 Exklusiva påföljder. De påföljder som uttryckligen framgår av detta Avtal är exklusiva för Kunden, och Kunden har därmed inte rätt att göra gällande andra påföljder i anledning av Belecos bristande uppfyllande av Avtalet.

2.23 Belecos ansvar. Beleco ansvarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av Belecos vårdslöshet, och Beleco svarar därmed inte för indirekt skada såsom leveransförseningar, stillestånd, driftsavbrott, produktionsbortfall, förlorad användning, förlust av uppgifter, förlust av avtal, utebliven vinst, eller annan ekonomisk följdförlust.

2.24 Beloppsbegränsning. Belecos totala ansvar under Avtalet ska inte överstiga femtio (50) procent av den hyresersättning som erlagts av Kunden vid tidpunkten för skadan för det Hyresobjekt som är kopplat till skadan.

2.25 Överlåtelse av Avtalet. Kunden äger inte rätt att överlåta delar eller hela Avtalet till annan part utan Belecos skriftliga godkännande.

2.26 Immateriella rättigheter. Kunden är införstådd i att Beleco kan komma att hyra ut Hyresobjekt i vilka Beleco eller tredje man äger immateriella rättigheter. Ingenting i Avtalet ska innebära att sådana immateriella rättigheter övergår till Kunden eller att Kunden på annat sätt förvärvar rätten att använda sådana immateriella rättigheter.

2.27 Ändring av allmänna villkor. Beleco förbehåller sig rätten att ändra de allmänna villkoren. I den mån villkoren ändras underkastas beställningar de nya allmänna villkoren per den dag då villkoren publiceras på Webbplatsen.

2.28 Lagstadgad ångerrätt för Kunden. Om Kunden i förhållande till Beleco intar en ställning som konsument och det pris som Kunden sammanlagt ska betala för

Kunden har rätt att utöva Ångerrätten gentemot Beleco innebärande en rätt att frånträda Avtalet och returnera Hyresobjektet utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar. Ångerfristen på fjorton (14) dagar löper från den dag Kunden eller en tredje man som Kunden angett, dock inte Logistikpartnern, fick det sista Hyresobjektet enligt Avtalet i sin besittning.

Distansavtalslagen ger Hyrestagaren rätt till att utan att ange skäl frånträda avtalet inom 14 dagar när avtal ingås utanför, när ordern lagts hos Beleco. Ångerfristen löper enligt nämnd lag ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks. För att Hyrestagaren ska hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det med att Hyrestagaren sänder in sitt meddelande om att Hyrestagaren tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Vill Kunden utöva Ångerrätten ska Kunden meddela Beleco om detta genom skriftligen på adress: c/o WeWork Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm eller via e-post till: hello@beleco.com. När Hyrestagaren har mottagit hyresobjektet dvs. tjänst har fullgjorts under ångerfristen bekräftar Hyrestagaren att Hyrestagaren är medveten om att Hyrestagaren därmed avsäger sig den lagstadgade ångerrätten. Ångerrätten gäller inte där priset som Hyrestagaren sammanlagt ska betala understiger 400 kronor. Returfrakten ska bekostas av Kunden. Returfraktkostnad kan skifta kraftigt i storlek beroende på skiftande karaktär på order i form av mängd produkter och storlek på produkterna. Beleco uppskattar därför en exempel-returfraktkostnad av en genomsnittlig order med en soffa, matta och soffbord till ca 2995 SEK. Om Kunden utövar Ångerrätten kommer Beleco att återbetala alla betalningar som Beleco enligt det ångrade Avtalet mottagit från Kunden, inklusive leveranskostnader. Återbetalningen kommer att ske så snart som möjligt och senast fjorton (14) dagar från den dag då Beleco mottog Kundens meddelande om önskan att utöva Ångerrätten. Beleco kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som Kunden själv har använt för den aktuella beställningen, om Beleco och Kunden inte uttryckligen överenskommer om något annat. Beleco förbehåller sig rätten att vänta med att genomföra återbetalningen till dess Beleco åter har mottagit Hyresobjektet från Kunden eller av Kunden lämnat bevis på att Kunden återsänt Hyresobjektet. En förutsättning för fullständig återbetalning är att Hyresobjektet sänds tillbaka i samma skick som Hyresobjektet var i när Kunden mottog Hyresobjektet. Om en värdeminskning kan konstateras ha inträffat på grund av Kundens hantering av Hyresobjektet (annat än vad som är nödvändigt för att fastställa Hyresobjektets egenskaper och funktion) är Kunden skyldig att ersätta denna. Ångerrätten för Kunden gäller inte i den mån Hyresobjektet har tillverkats eller anpassats enligt konsumentens anvisningar med egenskaper utanför Belecos standardsortiment eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.

2.29 Tillämplig lag. Svensk lag ska tillämpas på Avtalet

2.30 Tvistlösning. Tvist som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för de fall parterna inte skriftligen enas om skiljeförfarande.

2.31 Personuppgiftsbehandling. Belecos behandling av personuppgifter i relation till ingåendet av Avtalet regleras av Belecos integritetspolicy publicerad på Webbplatsen.

 

FÖRETAGSINFORMATION

Beleco – Refurnish the World AB

Organisationsnummer: 559052-5373

VAT nummer: SE559052537301

 

c/o WeWork, Malmskillnadsgatan 32

SE-111 51 Stockholm

 

Du är välkommen att kontakta kundservice via telefon 020-899450 eller vår chatt på Webbplatsen eller via e-post till hello@beleco.com.